Ha feliratkozik hírleve- lünkre, nem marad le akcióinkról, és részt vehet ingyenes  e-mail mini kurzusunkon, a- melyből megtudhatja, mire kell ügyeljen, ha fordíttatni szeretné do- kumentumait.Név:*
E-mail:*

Partnereink:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Megbízás tárgya

    1.1  A TRANSSOLUTION Betéti Társaság, TRANSSOLUTIONFordítóiroda (továbbiakban: Fordítóiroda) a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja hagyományos, papíralapú dokumentumok, e-mailen, faxon illetve személyesen leadott elektronikus anyagok fordítását magyarról idegen nyelvekre és fordítva, általános és különböző szakterületeken.

    1.2. Megbízó tudomásul veszi, hogy hivatalos iratok hitelesítését csak az OFFI végezheti, melyben a Megbízott közreműködést vállal és ezért ügyintézési díjat számol fel.

2. Szolgáltatások jellege

2.1. Írásbeli fordítás: Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozón elkészített fordítása a célnyelvre.

     2.2.  Lektorálás: kész fordítás és a forrásanyag összevetése, esetleges korrektúrája, amelynek díjszabása a fordítási díjon felül értendő.

     2.3.  Szakszerkesztés: normál szövegszerkesztésnél magasabb igényű szerkesztés díjszabása egyedi megállapodás szerint.

3. Megrendelés menete

     3.1. Megrendelő a megrendelését és a fordítandó szöveget e-mailben, esetleg postai úton, futárral vagy személyesen, saját költségére juttatja el a Fordítóiroda részére, aki a megrendelés elfogadását írásban visszaigazolja. A konkrét fordítás elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés akkor jön létre, amikor a felek a fordítás tárgya, határideje és díja tekintetében írásban megállapodtak, és a fordítandó szöveg a Fordítóirodához megérkezett.

     3.2. Megrendelő aláírásával igazolja, hogy a megrendelőlapot elolvasta, ellenőrizte, és jelen ÁSZF-t elfogadta.

     3.3. Fordítás illetve lektorálás esetén a Fordítóiroda az átadott dokumentumot ellenőrzi, amennyiben fordítást akadályozó hibát észlel, azonnal felveszi a kapcsolatot a Megbízóval.

     3.4. A Fordítóiroda a vállalkozás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Fordítóiroda úgy felel, mintha maga járt volna el. A Fordítóiroda a fordítást jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon köteles szolgáltatni. A fordítandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Fordítóiroda csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a terminológiák fordítását is a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

4. Általános vállalási díjak, határidők

Fordítás és lektorálás esetén a Fordítóiroda a megrendeléseket az alábbi határidőkre teljesíti:

     4.1. Normál határidő: 7500 leütés/ munkanap.

     4.2. Sürgős  határidő: 15.000 leütés/ munkanap.

     4.3. A teljesítési határidőbe nem számít bele a kézhezvétel és a fordítás leadásának a napja.

     4.4. Az ár meghatározásánál a célnyelvi anyag terjedelme a meghatározó; ezért az ár meghatározásánál a küldött forrásnyelvi anyag szóközökkel elszámolt karakterszámához viszonyított + illetve – 10%-os eltérést a felek tűréshatáron belülinek tekintenek.

5. Fizetési feltételek

    5.1. A Megbízó a Fordítóiroda által kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Fordítóiroda bankszámlájára átutalni.

    5.2. Ha a megbízási díj kiegyenlítése korábbi megegyezések alapján nem banki átutalással történik, akkor azt készpénzben kell teljesíteni.

    5.3. A Megbízó nettó 250.000,- Ft-ot meghaladó megrendelése esetén a Fordítóiroda előlegszámlája ellenében 50% előleget köteles fizetni banki átutalással 2 munkanapon belül.

6. Hatály

    6.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya a Felek között fordítási feladatok ellátására létrejött vállalkozási jogviszonyra terjed ki. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Felek egyező akarattal eltérhetnek, mely esetben az ÁSZF vonatkozó rendelkezései helyébe a Felek megállapodása lép.

     6.2. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

7. Minőségi kifogás, szavatosság

     7.1. A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül, sürgősségi határidő esetén 2 munkanapon belül élhet kifogással.

     7.2. Amennyiben a kifogás megalapozott a Fordítóiroda kijavítja a kifogásolt részt. Megrendelő köteles a fordítási díj teljes összegét megtéríteni, ha a Fordítóiroda a kitűzött határidőn belül elvégzi a fordítás javítását. Ismételt hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda írásbeli értesítése mellett elállhat a vállalási díj 50%-ának megfelelő díj megfizetésével egyidejűleg.

8. Egyéb rendelkezések

     8.1. Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza vagy késlelteti.

    8.2. A Fordítóiroda köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot, és minden olyan tényt, adatot, információt megőrizni, mely, ha harmadik fél tudomására jut, a Megrendelő érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

    8.3. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Fordítóiroda székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki a viták rendezésére.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Győr, 2014.